DENTA-MEDICA
ul. Warszawska 31, 08-450 Łaskarzew
Godziny przyjęć
poniedziałek: 9:00-15:00
wtorek-piątek: 9:00-17:00
sobota: 8:00-15:00
Menu
Nigdy nie jest za późno na piękny uśmiech
Nigdy nie jest
za późno na
piękny uśmiech
Sprawdź ofertęNasi specjaliści

Regulamin organizacyjny DENTA-MEDICA

Informacje o podmiocie leczniczym oraz podstawy prawne funkcjonowania

§1

 1. Niniejszy Regulamin określa sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych, nieuregulowane w ustawie o działalności leczniczej, przez podmiot leczniczy działający pod firmą Denta-Medica z siedzibą w Łaskarzewie, przy ul. Warszawskiej 31, 08-450 Łaskarzew.
 2. Denta-Medica jest podmiotem leczniczym będącym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. 1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.), wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000208969, działającym na podstawie tejże ustawy oraz:
  • ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2019 r. poz. 537 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.);
  • ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 650 z późn. zm.),
  • przepisów wykonawczych do w/w ustaw.
 3. Kierownikiem podmiotu leczniczego Denta-Medica jest Paweł Trzaskowski, którego zastępuje podczas nieobecności Karolina Trzaskowska.

Postanowienia ogólne

§2

 1. Niniejszy regulamin określa:
  • cele i zadania Denta-Medica,
  • strukturę organizacyjną podmiotu
  • rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych
  • organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych,
  • monitoring pomieszczeń,
  • udostępnianie dokumentacji medycznej,
  • prawa i obowiązki pacjenta.

Cele i zadania Denta-Medica

§3

 1. Podstawowe cele i zadania podmiotu leczniczego Denta-Medica związane są z udzielaniem ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii oraz innych wybranych specjalności medycznych.
 2. Świadczenia zdrowotne udzielane są na zasadzie pełnej odpłatności przez pacjenta.
 3. Podmiot leczniczy nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego jego udzielenia ze względu na bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia.
 4. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby posiadające aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza oraz spełniające wymagania zdrowotne.
 5. Mając na uwadze spełnianie oczekiwań Pacjentów Denta-Medica podejmuje działania zmierzające do stałego podnoszenia jakości świadczonych usług, podnoszenia kwalifikacji personelu oraz dbałości o zachowanie praw pacjentów.
   

Struktura Organizacyjna Podmiotu

§4 

Strukturę organizacyjną zakładu leczniczego tworzą jednostki i komórki organizacyjne:

 1. Jednostka Organizacyjna Denta-Medica (kod resortowy – 01), Adres: ul. Warszawska 31, 08-450 Łaskarzew
 2. Komórki organizacyjne zlokalizowane w jednostce organizacyjnej – Denta-Medica (kod resortowy – 01), Adres: ul. Warszawska 31, 08-450 Łaskarzew


Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

§5

 1. Denta-Medica prowadzi działalność w zakresie udzielania ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z dziedziny stomatologii, medycyny rodzinnej oraz laryngologii.
 2. W zakresie stomatologii podmiot leczniczy oferuje Pacjentom kompleksowe leczenie stomatologiczne obejmujące w szczególności:
  • szeroko rozumiana profilaktykę stomatologiczną,
  • stomatologię zachowawczą,
  • endodoncję,
  • stomatologię estetyczną,
  • stomatologię dziecięcą,
  • chirurgię stomatologiczną,
  • ortodoncję,
  • periodontologię,
  • radiologię cyfrową.
 3. W zakresie medycyny rodzinnej podmiot leczniczy oferuje Pacjentom w ramach leczenia w szczególności:
  • koordynację opieki zdrowotnej pacjentów,
  • stawianie diagnozy i podejmowanie decyzji odnośnie dalszego leczenia,
  • udzielanie rad, wystawianie opinii na temat ogólnego stanu zdrowia,
  • kierowanie do specjalistów,
  • prowadzenie pacjentów z ostrymi i przewlekłymi chorobami,
  • długotrwałą opiekę pacjenta,
  • profilaktykę i promowanie zdrowego stylu życia.
 4. W zakresie laryngologii podmiot leczniczy oferuje Pacjentom w ramach leczenia w szczególności:
  • przeprowadzanie wywiadu dotyczącego dolegliwości i wykonywanie podstawowych badań,
  • diagnostykę schorzeń górnych dróg oddechowych,
  • leczenie farmakologiczne,
  • zlecanie wykonania badań specjalistycznych,
  • kierowanie na konieczne zabiegi operacyjne,
  • profilaktykę w zakresie chorób organów w obrębie głowy i szyi.

Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

§6

 1. Godziny przyjęć Pacjentów oraz pracy lekarzy określa harmonogram dostępny w siedzibie Denta-Medica.
 2. Zakres i cennik usług udostępniony jest w siedzibie Denta-Medica oraz na stronie internetowej: http://www.denta-medica.eu

§7 

 1. Świadczenia zdrowotne udzielane są w terminach uzgodnionych z osobą dokonującą rejestracji.
 2. Rejestracja Pacjentów jest dokonywana przez osobiste zgłoszenie, poprzez członków rodziny lub osoby trzecie, a także telefonicznie. Istnieje możliwość umówienia wizyty z wykorzystaniem adresu e-mail: info@denta-medica.eu oraz formularza kontaktowego; w takim przypadku Pacjent otrzyma potwierdzenie szczegółów wizyty na adres e-mail.
 3. Umówienie kolejnej wizyty w związku z kontynuacją leczenia dokonywane jest w porozumieniu z lekarzem prowadzącym.
 4. Rejestracja wizyty oznacza pełną gotowość gabinetu oraz lekarza i personelu pomocniczego na przyjęcie Pacjenta. Dlatego ewentualne odwołanie wizyty powinno być zgłoszone przez Pacjenta w rejestracji najpóźniej w dniu poprzedzającym umówiony termin. Osoby, które nie pojawiły się na wcześniej umówionej wizycie lub odwołały ją w ostatniej chwili mogą być poproszone o wpłatę zadatku w wysokości 100 zł na poczet kolejnej wizyty.

Monitoring pomieszczeń

§8

 1. Dla zapewnienia bezpieczeństwa Pacjentów i personelu pomieszczenia ogólnodostępne, gabinety wyposażone w aparaty RTG oraz pomieszczenie socjalne dla personelu w Denta-Medica, a także otoczenie siedziby są monitorowane z wykorzystaniem urządzeń rejestrujących obraz.
 2. Nagrania obrazu uzyskane w wyniku monitoringu, zawierające dane osobowe, Denta-Medica będzie przetwarzać wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, oraz przechowywać przez okres nie dłuższy niż 1 miesiące od dnia nagrania.
 3. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 2, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu.

Udostępnianie dokumentacji medycznej

§9

 1. Dokumentację medyczną udostępnia się pacjentowi lub upoważnionej przez niego osobie jedynie na podstawie pisemnego wniosku, w którym należy określić zakres dokumentacji mającej być udostępnioną oraz formę udostępnienia:
  • do wglądu w siedzibie Denta-Medica w obecności przedstawiciela podmiotu leczniczego,
  • w postaci kserokopii,
  • w postaci odpisu,
  • w postaci uwierzytelnionej kserokopii,
  • przesłania drogą elektroniczną na wskazany przez Pacjenta adres e-mail,
  • na elektronicznym nośniku danych.
 2. Udostępnienie przez Denta-Medica zamówionych dokumentów następuje niezwłocznie, najpóźniej przed upływem 14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o ich udostępnienie.
 3. Odebranie kopii, kserokopii, odpisów dokumentacji medycznej następuje osobiście przez Pacjenta lub upoważnioną przez niego osobę w siedzibie Denta-Medica.
 4. Za udostępnienie dokumentacji medycznej Denta-Medica nie pobiera opłat.

Prawa i obowiązki pacjenta

§10

 1. Podczas korzystania ze świadczeń medycznych w Denta-Medica Pacjent ma prawo do:
  • poszanowania godności osobistej oraz uprzejmego traktowania przez personel medyczny,
  • wiadczeń zdrowotnych udzielanych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z wymaganiami wiedzy medycznej,
  • rzetelnej informacji o stanie zdrowia,
  • wyrażenia zgody na udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy, po uzyskaniu informacji o proponowanych metodach diagnozy i leczenia.
 2. Pacjent ma prawo do natychmiastowego uzyskania świadczeń zdrowotnych w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia.
 3. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom zgodnie z wymaganiami aktualnej wiedzy medycznej, z należytą starannością, w warunkach odpowiadających obowiązującym w tym zakresie wymaganiom fachowym i sanitarnym, zaś osoby je udzielające kierują się zasadami etyki zawodowej.
 4. Pacjenci mają prawo zgłaszania uwag, wniosków i skarg osobom udzielającym im świadczeń zdrowotnych jak też bezpośrednio kierować je do kierownika podmiotu leczniczego.

§11

 1. Do obowiązków pacjenta należy:
  • przestrzeganie ustalonego porządku w Denta-Medica,
  • przestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu na terenie placówki,
  • dbanie o higienę osobistą,
  • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz p-poż.,
  • stosowanie się do zaleceń lekarza,
  • stosowanie się do umówionych terminów wizyt.
    

Postanowienia końcowe

§12

 1. Regulamin niniejszy obowiązuje z dniem podpisania.